Nazad EU Projekti

Aglomeracija Zaprešić

Slika

Aglomeracija Zaprešić

Tvrtka Duplico d.o.o., kao član Zajednice ponuditelja BK MONTAŽA d.o.o. Zagreb, GEORAD d.o.o. Zagreb, TIGRA d.o.o. Zagreb, DUPLICO d.o.o. Kalinovica, HIS d.o.o. Donja Višnjica, KAMGRAD d.o.o. Zagreb  i CGP d.d. Novo Mesto, potpisala je dana 12.10.2020. godine s naručiteljem Vodoopskrba i odvodnja Zaprešić d.o.o.

Ugovor o radovima izgradnje, rekonstrukcije i sanacije kanalizacijske mreže te rekonstrukcije vodoopskrbne mreže u sklopu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Aglomeracije Zaprešić“, sufinanciranog od Europske unije.

Ukupna vrijednost dijela Ugovora Duplico d.o.o. iznosi 18.500.000,00 HRK bez PDV-a.

Ugovorenim radovima obuhvaćena je Izgradnja sustava odvodnje Zaprešić na Komponenti A1 do A9 (izgradnja gravitacijskih kolektora, tlačnih cjevovoda, crpnih stanica i telemetrijska oprema), Rekonstrukcija i dogradnja sustava odvodnje na Komponenti B (dogradnja gravitacijskih kolektora, retencijskih bazena, crpne stanice, telemetrijske opreme, pristupnog puta i rekonstrukcija gravitacijskih kolektora te crpnih stanica), Sanacija postojećeg sustava odvodnje na Komponenti C, Nove vodoopskrbne cjevovode na Komponenti F, Sanaciju vodospreme na Komponenti G, Zamjenu crpki i unaprjeđenje postrojenje na crpnim stanicama na Komponenti H, mjernu opremu DMA zona i zahvate na vodoopskrbnoj mreži za regulaciju tlakova i tlačnih zona na Komponenti I te Zahvate na vodocrpilištu Komponenti J.

Kontakt osobe za više informacija: Ivan Rendulić i Andrea Glivarec (duplico@duplico.hr)

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Kohezijskog fonda (KF). www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Duplico d.o.o.

  • Slika
  • Slika
  • Slika