Nazad

Opći uvjeti prodaje i isporuke

Slika

Opći uvjeti prodaje i isporuke DUPLICO d.o.o.

(dalje u tekstu: “Opći uvjeti”) - Primjena od Travanj 2024

Uvodne odredbe

 1. Ovi Opći uvjeti primjenjuju se na sve pravne poslove zaključene između DUPLICO d.o.o., Svetonedeljska cesta 18, Kalinovica, OIB: 41025764642 (dalje u tekstu: Duplico) i druge ugovorne strane (dalje u tekstu: Naručitelj), a vezano uz prodaju i isporuku proizvoda i pružanje usluga (dalje u tekstu zajedno: Isporuka) te izvođenje radova od strane Duplica (dalje u tekstu: Radovi).

  Ovi Opći uvjeti primjenjuju se u odnosima između Duplica i Naručitelja u svakom slučaju, osim ako između njih nisu posebno ugovorene odnosno pisanim putem utvrđene izmjene ili je primjena pojedinih odredbi ovih Općih uvjeta isključena. U slučaju da su odredbe ugovora ili drugih dokumenata, koje čine sastavni dio ugovora, u suprotnosti s ovim Općim uvjetima, primjenjivat će se odredbe ugovora odnosno odredbe njemu priloženih pisanih dokumenata.

  Ugovor između Duplica i Naručitelja se smatra zaključenim i kada Duplico, po primitku narudžbe, pošalje pisanu potvrdu narudžbe ili izvrši Isporuku i Radove prema Naručitelju. Slijedom toga, a u smislu odredbi ovih Općih uvjeta, ugovor i narudžba s pisanom potvrdom narudžbe su izjednačenog karaktera, imaju jednaku snagu te se u daljnjem tekstu Općih uvjeta nazivaju ugovorom.

  Ugovorom zaključenim između Duplica i Naručitelja ili pisanom potvrdom narudžbe od strane Duplica, utvrđen je opseg, cijena i ostali uvjeti Isporuke i Radova. Izmjene ili dopune ugovora primjenjivat će se jedino ako ih obje ugovorne strane ugovore u pisanom obliku.
 2. Ponude izrađene i dostavljene od strane Duplica su neobvezujuće, osim ako drugačije nije navedeno u pojedinoj ponudi odnosno ako je ponuda rezultirala sklapanjem ugovora između Duplica i Naručitelja.

  Podaci navedeni u katalozima, prospektima i slično, kao i ostale pisane ili usmene izjave, informativne su prirode te su obvezujući samo ako se izričito navode u potvrdi narudžbe od strane Duplica odnosno u ugovoru između Duplica i Naručitelja, kao tehnička dokumentacija pojedinog proizvoda.

  Duplico je ovlašten izvršiti parcijalne ili djelomične isporuke u odnosu na cjelokupnu narudžbu/potvrdu narudžbe, bez posebnog odobrenja Naručitelja, ako je takva isporuka moguća i provediva, a slijedom čega Duplico za svaku izvršenu isporuku ispostavlja račun.

  Naručitelj je ovlašten zahtijevati parcijalnu ili djelomičnu isporuku isključivo uz prethodnu pisanu suglasnost Duplica, a koja suglasnost neće biti uskraćena bez opravdanog razloga. Naručitelj nije ovlašten, bez prethodne pisane suglasnosti Duplica, prenijeti svoja prava i obveze iz ugovora sklopljenog između Duplica i Naručitelja na neku treću osobu. U slučaju prijenosa prava i obveza naručitelja na treću osobu bez suglasnosti Duplica, takav prijenos nije valjan te neće stvarati nikakav pravni učinak. U slučaju prijenosa prava i obveza Naručitelja na treću osobu uz suglasnost Duplica, Naručitelj i treća osoba, na koju su prenesena prava i obveze iz odnosnog ugovora, solidarno odgovaraju Duplicu za ispunjenje prenesenih prava i obveza.

  U slučaju da od trenutka izrade prihvaćene ponude do trenutka realizacije ugovorene Isporuke i Radova dođe do promjena u vezi ponuđenog proizvoda, primjerice ali ne ograničeno na nemogućnost dobave ponuđenog proizvoda u predviđenim rokovima, nedostupnost ili prestanak proizvodnje ponuđenog proizvoda, a koje okolnosti Duplico nije mogao predvidjeti i na koje nije mogao utjecati, Duplico zadržava pravo na isporuku drugog proizvoda jednakovrijednih ili boljih tehničkih karakteristika s obzirom na nastale promjene, a o čemu će obavijestititi Naručitelja pisanim putem, uz odgovarajuće obrazloženje. Naručitelj nije ovlašten takvu promjenu osporavati niti takvu Isporuku i Radove odbiti.
 3. Opći uvjeti poslovanja odnosno nabave Naručitelja primjenjivat će se isključivo ako ih Duplico izričito potvrdi pisanim putem. U svakom drugom slučaju se odgovarajuće primjenjuju ovi Opći uvjeti, bez obzira na činjenicu što Naručitelj možda ima opće uvjete nabave implementirane u vlastitom poslovanju.

  Naručitelj je obvezan pravovremeno i pisanim putem obavijestiti Duplico o svim nastalim promjenama bez obzira imaju li one utjecaj na ispunjavanje ugovorenih obveza ili ne, uključujući, ali ne ograničeno na stečaj, likvidaciju, prezaduženost, statusne promjene, itd.
 4. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ugovoru, na Naručitelja ne prelazi pravo industrijskog vlasništva ili autorsko pravo nad crtežima, shemama, nacrtima, proračunima, procjenama troškova te ostalom ponudbenom, tehničkom i projektnom dokumentacijom (dalje u tekstu zajedno: Dokumentacija), koja je, u sklopu ponude ili kao sastavni dio ugovora, dostavljena Naručitelju od strane Duplica. Naručitelju je zabranjeno ponudu i dostavljenu Dokumentaciju proslijeđivati neovlaštenim osobama, distribuirati i umnožavati bez prethodne suglasnosti Duplica. Ako Naručitelj proslijedi, distribuira ili umnoži dostavljenu Dokumentaciju bez prethodne suglasnosti Duplica, Duplico ima pravo na naknadu štete. Neovlaštene osobe u smislu ovog stavka predstavljaju sve osobe koje bi na osnovi spoznaje o ponuđenoj cijeni i uvjetima iz Dokumentacije Duplica mogli ostvariti gospodarski ili neki drugi interes, a posebno na osnovi predmetnih saznanja ugovoriti s Naručiteljem projekt koji je predmet ponude.

  Duplico zadržava prava industrijskog vlasništva ili autorska prava koja se odnose na Dokumentaciju, osim ako nije drugačije ugovoreno.

Cijene i uvjeti plaćanja

 1. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ponudi ili ugovoru, cijene za Isporuku proizvoda podrazumijevaju paritet EXW (sukladno INCOTERMS 2020 uvjetima) skladište Duplico, Svetonedeljska cesta 18, Kalinovica.

  Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ponudi ili ugovoru, cijene ne uključuju troškove ambalaže i pakiranja, troškove osiguranja, troškove utovara i troškove transporta.

  Ukoliko je dogovorena Isporuka proizvoda sa uslugom prijevoza, tada se trošak prijevoza i osiguranja do definirane lokacije zaračunava Naručitelju dodatno na ugovorenu cijenu, s tim da takva Isporuka ne uključuje istovar i prenošenje.
 2. Ako je u sklopu ugovora Duplico preuzeo obvezu izvršenja Radova odnosno postavljanja, instalacije, ugradnje ili montaže proizvoda, pod uvjetom da u ugovoru nije izričito navedeno suprotno, Naručitelj se obvezuje preuzeti Radove na paritetu FCA lokacija ugradnje i montaže sukladno ugovoru i/ili ponudi te snositi sve Incoterms definirane troškove povezane s Isporukom proizvoda, uključujući, ali ne ograničeno na transportne troškove i troškove osiguranja proizvoda do lokacije ugradnje i montaže,  putne troškove te terenski dodatak ili dnevnicu radnika.

  Duplico će posljednjeg radnog dana u mjesecu obračunavati Radove izvedene u tom mjesecu, temeljem privremenih i okončane situacije, a sukladno stvarno izvedenim količinama te ugovorenim jediničnim cijenama. Obračunsko razdoblje može trajati i kraće od jednog mjeseca, a o čemu će se Duplico i Naručitelj usuglasiti prije obračuna istih.

  Kod narudžbe proizvoda i/ili usluga koja količinama odstupa od cjelokupne ponude dostavljene od strane Duplica, Duplico zadržava pravo na odgovarajuću promjenu cijene naručenih stavaka. Eventualnu promjenu cijene Duplico će iskazati na potvrdi narudžbe.

  Cijene iskazane u ponudi, temelje se na troškovima u trenutku izrade prve ponude proizvoda i/ili usluga. U slučaju da se troškovi do trenutka Isporuke i Radova povećaju, Duplico zadržava pravo na odgovarajuću prilagodbu cijena s obzirom na nastalu promjenu, a o čemu će Duplico obavijestititi Naručitelja pisanim putem, uz odgovarajuće obrazloženje.
 3. U cijenu nije uključen porez na dodanu vrijednost, koji će Duplico obračunavati sukladno važećim mjerodavnim zakonima i propisima.
 4. Plaćanje se obavlja na račun Duplica koji ima otvoren kod poslovne banke, u roku od 15 dana od datuma računa u cjelokupnom iznosu računa, osim ako u ponudi ili ugovoru nije navedeno drugačije. Naručitelj je ovlašten osporavati račun i/ili osnovu računa u roku od najviše 5 dana od dana izdavanja istog. U suprotnom se smatra da je Naručitelj suglasan sa računom u cijelosti i gubi svako pravo na njegovo osporavanje.

  U slučaju zakašnjenja Naručitelja s plaćanjem ili drugim izvršenjem obveza iz međusobnog pravnog posla, Duplico može privremeno obustaviti realizaciju Isporuke i Radova, sve dok Naručitelj ne ispuni svoje obveze. U tom slučaju Duplico ima pravo zaračunati zakonske zatezne kamate i pravo na odgovarajuće, razmjerno produljenje roka izvršenja odnosno realizacije Isporuke i Radova u odnosu na ugovoreni rok za onoliko dana koliko je trajalo zakašnjenje Naručitelja.

  Plaćanje se smatra izvršenim danom kada potraživani iznos prispije na poslovni račun Duplica.

  U slučaju neredovitog plaćanja ili neplaćanja, uz zakonske zatezne kamate, Duplico ima pravo zaračunati Naručitelju i sve troškove nastale prije pokretanja i tijekom sudskog postupka, pogotovo troškove za opomene, ovršne prijedloge i usluge javnog bilježnika i odvjetnika.

  Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ugovoru, odobreni popusti na cijenu, uvjetovani su pravovremenim izvršenjem cjelokupnog plaćanja te ispunjenjem ostalih ugovorenih obveza od strane Naručitelja. U suprotnom, Naručitelj je konačno obvezan platiti cijenu bez popusta.
 5. U svrhu osiguranja plaćanja ugovorene cijene, Naručitelj je obvezan u korist Duplica ishoditi i pravovremeno dostaviti neki od sljedećih instrumenata osiguranja plaćanja izdanih na vrijednost ukupno ugovorene cijene uvećane za PDV:

  a) bankarska garancija (neopoziva, bezuvjetna, na prvi poziv i bez prigovora)
  ili
  b) zadužnica ili bjanko zadužnica solemnizirana (potvrđena) od strane javnog bilježnika,

  pri čemu je, ako to nije izričito navedeno u ponudi ili ugovoru, Naručitelj ovlašten dostaviti u korist Duplica bilo koji od navedenih instrumenata osiguranja plaćanja.

  U slučaju stopostotnog avansnog plaćanja Isporuke i Radova od strane Naručitelja, obaveza dostave osiguranja plaćanja nije primjenjiva.

  Duplico je ovlašten donijeti diskrecijsku odluku na osnovi koje je Naručitelj obvezan ishoditi i dostaviti instrument osiguranja plaćanja na vrijednost manju od ukupno ugovorene cijene uvećane za PDV ili, iznimno, da Naručitelj nema obvezu dostave osiguranja plaćanja, o kojoj odluci je Naručitelj dužan ishoditi pisanu potvrdu Duplica.

Rokovi isporuke

 1. Rok za Isporuku proizvoda i/ili pružanje usluga te izvršenje Radova od strane Duplica počinje teći po kumulativnom ispunjenju uvjeta kako slijedi:

  a) potvrda narudžbe je dostavljena Naručitelju,
  b) Naručitelj je ispunio sve tehničke, komercijalne i ostale preduvjete koji su njegova obveza i uvjet za početak pružanja ugovorenih usluga;
  c) Duplico je zaprimio avans (predujam) ili instrument osiguranja plaćanja;

  ili drugim datumom ili događajem izričito ugovorenim u ugovoru. Ispunjenje uvjeta navedenog pod točkom c) je nužno u svakom slučaju kada navedena obveza nije isključena odnosno neprimjenjiva diskcrecijskom odlukom Duplica. 
 2. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ugovoru, pravodobno zaprimanje sveukupne dokumentacije, shema, nacrta od strane Naručitelja, kao i ishođenje potrebnih dozvola i odobrenja, uključujući i eventualne dozvole, odobrenja ili suglasnosti Naručitelja ili trećih osoba s kojima Naručitelj surađuje, kao i pridržavanje ugovorenih uvjeta plaćanja te ostalih obveza od strane Naručitelja, preduvjet je za pridržavanje ugovorenih rokova od strane Duplica. Preduvjet za pridržavanje ugovorenih rokova od strane Duplica jest i pravodobno postupanje Naručitelja kada određena ugovorena aktivnost ili nastavak aktivnosti od strane Duplica zahtijeva reakciju odnosno određenu aktivnost Naručitelja ili trećih osoba s kojima Naručitelj surađuje (primjerice, ali ne ograničeno na, povratnu suglasnost sa nacrtom ili shemom dostavljenom od strane Duplica, povratne komentare i zahtijevane prilagodbe u odnosu na dostavljene nacrte ili sheme i sl.), a sukladno rokovima koje Duplico pritom ostavi Naručitelju vodeći računa o ugovorenim rokovima Isporuke i izvršenja Radova. Treće osobe s kojima Naručitelj surađuje u smislu ovog stavka jesu primjerice, ali ne ograničeno na, njegov podugovaratelj, podizvoditelj, podisporučitelj, partner, itd.

  Ako se ovi uvjeti ne ispune pravodobno, Duplicovi rokovi za izvršenje ugovorenih obveza ne teku već se razmjerno produžuju za onoliko dana koliko je Naručitelj odnosno treće osobe s kojima Naručitelj surađuje kasnio sa ispunjenjem svojih obaveza koje imaju izravan utjecaj na Isporuku i Radove Duplica.

  U slučaju zakašnjenja s Isporukom i Radovima, a koje je nastupilo isključivom krivnjom Duplica, ugovoreni rokovi Isporuke i Radova će se produljiti sukladno dogovoru Naručitelja i Duplica.

  Ako je nepridržavanje rokova Isporuke i Radova od strane Duplica posljedica više sile, kao što su mobilizacija, rat, pobuna, elementarne nepogode, epidemija, štrajk, blokada, požar, neizdavanje potrebnih dozvola (dozvola za postavljanje, pogon, uvoz, izvoz), mjere vlade, intervencije zakonodavca, radnje ili propusta Naručitelja ili bilo kojih trećih osoba ili ostali događaji koje Duplico nije mogao predvidjeti i/ili na koje ne može utjecati, rokovi za Isporuku i Radove će se produžiti za vrijeme trajanja tih okolnosti odnosno do otklanjanja posljedica uvjetovanih navedenim okolnostima.

  Prethodno navedene okolnosti opravdavaju produljenje roka Isporuke i Radova i u slučaju kada nastupe kod Duplicovih dobavljača, podizvođača i/ili podisporučitelja odnosno smatra se da su iste nastupile kod Duplica.

  Neovisno o navedenom u prethodnim stavcima, ako iz bilo kojeg razloga nastupi pomicanje rokova za izvršenje obveza Naručitelja, za isti period se produžuje rok za ispunjenje obveza Duplica.

  U slučaju kašnjenja s Isporukom i Radovima nastalog kao izravna posljedica aktivnosti ili kašnjenja od strane Naručitelja ili drugih izvoditelja/isporučitelja na lokaciji/gradilištu/projektu, Duplico se ne smatra odgovornim za kašnjenje, a slijedom čega ne postoji niti osnova za plaćanje naknade štete po navedenoj osnovi, a rok Duplica za Isporuku i Radove se produljuje razmjerno trajanju kašnjenja Naručitelja odnosno drugih.

  Ako Isporuka proizvoda bude spriječena od strane Naručitelja duže od 5 dana na način da po primitku obavijesti Duplica o tome da su proizvodi spremni za preuzimanje na EXW skladište Duplico Naručitelj ne preuzme proizvode ili ne dostavi odgovarajuće upute za otpremu u navedenom roku, Duplico ima pravo:

  1. na odgovarajući način skladištiti proizvode o trošku Naručitelja. U tom slučaju, Isporuka se smatra izvršenom; vlasništvo i rizik nad proizvodima biti će prenijeti na Naručitelja te će Duplico ispostaviti račun Naručitelju za izvršenu Isporuku, a Naručitelj je obvezan izvršiti plaćanje Duplicu. Dodatno, Duplico će Naručitelju za svaki započeti dan skladištenja zaračunavati najamninu odnosno paušal za dnevni najam prostora u iznosu od 500,00 EUR + PDV, uključujući i najamninu za proteklih  5 dana.

  2. Isporuku izvršiti na adresu sjedišta Naručitelja i to načinom otpreme po vlastitom izboru. U tom slučaju, vlasništvo i rizik nad proizvodima biti će preneseni na Naručitelja na EXW skladište Duplico te će Duplico ispostaviti račun Naručitelju za izvršenu Isporuku i troškove prijevoza i osiguranja, a Naručitelj je obvezan izvršiti plaćanje Duplicu.

  Naručitelj je dužan predmet Isporuke preuzeti i kada ima neznatne nedostatke ili manja oštećenja, koji ne ometaju svrsishodnu uporabu i/ili uporabu koja zadovoljava zahtjeve glede sigurnosti.

  U svim ostalim slučajevima, Naručitelj ili prijevoznik je obvezan Duplicu pisano potvrditi preuzimanje odnosno primopredaju Isporuke ovjerom na tranportnim dokumentima i/ili dodatno zahtijevanim potvrdama primitka Isporuke.

Isporuka; prijelaz rizika i vlasništva

 1. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ugovoru, rizik i vlasništvo prelazi na Naručitelja kako slijedi:

  a) Kod Isporuka proizvoda na EXW skladište Duplico: kada je predmet isporuke stavljen na raspolaganje Naručitelju u skladištu Duplica. Duplico nije obvezan osigurati predmet Isporuke od uobičajenih rizika pri transportu te navedeno osiguranje Naručitelj mora posebno ugovoriti,

  b) Kod Isporuka proizvoda na drugom ugovorenom paritetu: kada je predmet isporuke predan prijevozniku i/ili Naručitelju od strane Duplica na definiranoj lokaciji sukladno uvjetima Incoterms 2020,

  c) Kod izvršenja Radova (postavljanje, instalacija, ugradnja ili montaža): na dan postotnog ili cjelokupnog preuzimanja Radova ili nakon stavljanja u pokusni i probni rad ako je isti primjenjiv, a koji događaji će biti utvrđeni odgovarajućim zapisnikom.
 2. U svakom od navedenih slučajeva iz točke 1. ovog poglavlja rizik slučajne propasti ili oštećenja proizvoda prelazi na Naručitelja u trenutku preuzimanja postotnog ili cjelokupnog vlasništva nad Isporukom i Radovima od strane Naručitelja.
 3. Isto tako, ako otprema, dostava, početak, provođenje postavljanja, instalacija, ugradnja ili montaža, preuzimanje Radova na na lokaciji Naručitelja ili pokusni i probni rad kasni iz razloga za koje odgovara Naručitelj ili ako Naručitelj kasni s preuzimanjem Isporuke iz nekih drugih razloga, rizik i vlasništvo prelazi na Naručitelja u trenutku kada isti odbije primiti ispunjenje ili ga svojim ponašanjem spriječi.

Zadržavanje vlasništva

 1. Duplico pridržava pravo vlasništva i nad isporučenim proizvodima unutar aktivnosti izvršenja Radova, do potpunog plaćanja iznosa cijene, uključujući i možebitne kamate i/ili troškove od strane Naručitelja te izvršenja svih obveza koje Naručitelj ima prema Duplicu temeljem predmetnog ugovora.
 2. Na isporučenim proizvodima na kojima je pridržano pravo vlasništva Duplica, rizik slučajne propasti ili oštećenja snosi Naručitelj od trenutka kada su mu ti proizvodi predani na lokaciju/gradilište/projekt. Naručitelj je obvezan dostaviti Duplicu na uvid u najkraćem mogućem roku zaključene police osiguranja proizvoda na lokaciji Naručitelja.

  Za vrijeme trajanja prava pridržaja vlasništva od strane Duplica, Naručitelju nije dozvoljeno omogućiti ovrhu ili prijenos prava vlasništva, osnovati pravo zaloga nad isporučenim proizvodima ili ih na drugi način opteretiti.
 3. Naručitelj je dužan bez odlaganja upozoriti Duplico o ovrhama, pljenidbama te ostalim poduzetim radnjama ili intervencijama trećih osoba na isporučenim proizvodima na kojima je pridržano pravo vlasništva Duplica. Naručitelj je te treće osobe bez odlaganja dužan obavijestiti o pridržanom pravu vlasništva Duplica na navedenim proizvodima.
 4. Ako Naručitelj prekrši koju od bitnih ugovornih obveza, pogotovo ako kasni s ispunjenjem svoje obveze plaćanja, Duplico je nakon opomene ovlašten isporučene proizvode uzeti natrag, a Naručitelj mu je dužan iste predati na lokaciji koju Duplico odredi ili, alternativno, omogućiti Duplicu nesmetan ulaz u prostor gdje se isporučeni proizvod nalazi. Povrat proizvoda odnosno ostvarivanje pridržaja prava vlasništva nad proizvodima od strane Duplica, neće se smatrati raskidom ugovora između Naručitelja i Duplica, osim ako Duplico to izričito ne izjavi pisanim putem.

Postavljanje, instalacija, ugradnja, montaža

 1. Na Isporuke usluga postavljanja, instalacija, ugradnje i montaže te ostalih Radova, osim ako nije drugačije izričito navedeno u ugovoru, se primjenjuju sljedeće odredbe:

  Naručitelj je dužan preuzeti i pravodobno o vlastitom trošku osigurati:

  a) sve zemljane, građevinske i ostale sporedne radove, koji nisu ugovoreni odnosno ne spadaju u poslovnu djelatnost Duplica, uključujući za to potrebnu stručnu i pomoćnu radnu snagu, građevinske materijale i alate, itd.,

  b) sve odgovarajuće predmete i materijale, koji su potrebni za montažu i puštanje u pogon, kao što su skele, dizalice i druge naprave, goriva i sredstva za podmazivanje, itd.

  c) električnu energiju i vodu na mjestu uporabe, kao i sve ostale potrebne priključke, uključujući, ali ne ograničeno, na grijanje i rasvjetu, itd.,

  d) na mjestu montaže, a u svrhu čuvanja dijelova strojeva, uređaja, materijala, alata, itd., dovoljno velike, prikladne, suhe prostorije, koje se mogu zaključati, te za osoblje koje obavlja montažu primjerene radne prostorije i prostorije za boravak, uključujući i sanitarne prostorije i/ili uređaje, primjerene okolnostima;

  e) u svrhu zaštite osoblja Duplica, koje obavlja montažu te imovine Duplica, uključujući, ali ne ograničeno na alate te proizvode koji su predmet isporuke, a nalaze se na lokaciji Naručitelja ili na lokaciji pod kontrolom Naručitelja ili njegovih dobavljača ili podizvoditelja, na mjestu montaže poduzeti sve mjere zaštite i osiguranja, koje bi poduzeo za zaštitu vlastite imovine i osoblja, kao i odgovarajuće mjere propisane važećom zakonskom regulativom primjenjivom na mjestu montaže.
 2. Prije početka montažnih ili instalacijskih radova, Naručitelj je dužan staviti Duplicu na raspolaganje sve potrebne podatke o položaju podzemnih vodova za struju, plin i vodu ili sličnih postrojenja ili instalacija, kao i sve potrebne statičke podatke.
 3. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ugovoru, prije početka postavljanja, instalacije, ugradnje ili montaže Naručitelj je dužan na mjestu sastavljanja i montaže osigurati dostupnost svih uređaja i predmeta potrebnih za početak radova. Svi pripremni radovi moraju biti izvedeni na način da sastavljanje i montaža mogu započeti sukladno dogovorenim terminima te se provoditi bez prekida. Prilazni putovi te mjesto postavljanja i montaže moraju biti poravnati, uređeni, očišćeni i bez zapreka.
 4. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ugovoru, Duplico neće biti odgovoran za iskrcaj proizvoda i njihovo premještanje na mjesto postavljanja. Ako, prema diskrecijskom mišljenju Duplica, okolišni uvjeti na lokaciji nisu prikladni za postavljanje proizvoda ili pružanje usluga, ako na lokaciji nisu osigurani sigurni uvjeti rada ili ako Naručitelj nije stavio na raspolaganje bilo koji objekt ili pružio pomoć koju je dužan pružiti na temelju ugovora, Duplicova obveza postavljanja proizvoda i/ili pružanja usluga bit će obustavljena, bez odgovornosti na strani Duplica, sve dok se takve okolnosti ne isprave na zadovoljstvo Duplica, a bilo koji rokovi za dovršetak usluga bit će produljeni na odgovarajući način i razmjerno trajanju nemogućnosti djelovanja. U slučaju gubitka, oštećenja ili kvara proizvoda nakon njihove isporuke, a prije početka pružanja usluga, proizvodi će se vratiti u zadovoljavajuće stanje o trošku Naručitelja prije negoli Duplico nastavi s izvršavanjem svojih obveza.
 5. Ako kod postavljanja, montaže ili puštanja u rad/pogon dođe do produljenja ugovorenih rokova zbog okolnosti za koje Duplico nije odgovoran, Naručitelj je dužan snositi sve Duplicove troškove za vrijeme produljenja rokova, uključujući ali ne ograničeno na putne troškove te eventualne štete Duplica uzrokovane navedenim produljenjem.
 6. Naručitelj je obvezan Duplicu zapisnički potvrditi postotni i/ili cjelokupni dovršetak Radova na postavljanju, instalaciji, ugradnji ili montaži odnosno trenutak puštanja u rad i/ili primopredaju Isporuke i Radova.
 7. Ako nakon završetka Radova Duplico zahtijeva preuzimanje, Naručitelj je dužan preuzeti Radove u roku od tjedan dana, o čemu će biti sastavljen odgovarajući primopredajni zapisnik. Ako preuzimanje Radova odnosno potpisivanje primopredajnog zapisnika od strane Naručitelja ne uslijedi u navedenom roku bez opravdanog razloga, odnosno ako je Naručitelj već počeo koristiti predmet Radova, a primopredajni zapisnik iz nekog razloga nije potpisan, smatrat će se da je preuzimanje izvršeno, pri čemu će jamstveni rok kao i ostale obveze Naručitelja i Duplica vezane uz preuzimanje predmeta Radova, početi teći kao da je primopredaja izvršena te će Duplico ispostaviti račun Naručitelju za izvršenu Isporuku i Radove, a Naručitelj je obvezan izvršiti plaćanje Duplicu.

Ispitivanja, testovi preuzimanja

 1. Duplico vrši ispitivanja i testiranja proizvoda prema vlastitim standardnim procedurama za ispitivanja i testiranja, sukladno važećim standardima i pravilima struke. Naručitelj je obvezan podmiriti sve naknade u vezi s eventualnim dodatnim ispitivanjima ili testiranjima koje zatraži i koje Duplico pristane obaviti na zahtjev Naručitelja. Ako Naručitelj ne prisustvuje bilo kojem tako zakazanom ispitivanju ili testiranju u skladu s prethodnim dogovorom, takva ispitivanja/testiranja obavit će se kako je predviđeno i smatrat će se da su obavljeni u prisutnosti Naručitelja.
 2. Ako je Duplico na temelju ugovora dužan obaviti ispitivanja ili testove preuzimanja na gradilištu, Duplico će obavijestiti Naručitelja o završetku ispitivanja/testova na gradilištu. Ako nije drugačije dogovoreno ugovorom, ispitivanja/testovi preuzimanja na gradilištu provodit će se u skladu s postupcima o kojima se ugovorne strane međusobno usuglase.

  Ako Duplico ne može započeti s ispitivanjima/testiranjima na gradilištu na dan kada je nužno s istima započeti iz razloga na koje Naručitelj može utjecati ili ako proizvodi ne zadovolje testove preuzimanja na gradilištu iz razloga na koje Duplico ne može utjecati, smatrat će se da su proizvodi preuzeti i da je Naručitelj iste preuzeo na gradilištu. U svakom slučaju testovi preuzimanja na gradilištu ili ponavljanje tih testova obavit će se u vrijeme koje je potrebno dogovoriti, a bilo koje dodatne troškove nastale Duplicu snosit će Naručitelju.

  Nakon što proizvodi zadovolje na testovima preuzimanja na gradilištu, Naručitelj će potpisati odgovarajući primopredajni zapisnik. U zapisniku može biti zabilježeno da su prilikom primopredaje otkriveni manji nedostaci koji nisu u skladu sa specifikacijama Duplica, a koje će Duplico otkloniti u vrijeme koje će se naknadno dogovoriti.

  Odgovarajući primopredajni zapisnik potpisan od strane Naručitelja, osim u slučaju prijevare ili nepoštenog postupanja u vezi s bilo kojim pitanjem koje se u njemu navodi ili koje na ta pitanja utječe, smatrat će se nepobitnim dokazom prikladnosti proizvoda i svih usluga koje je Duplico pružio u vezi s ugovorom.
 3. Ako Duplico obavljanjem ispitivanja postojećih instalacija utvrdi da iste ne zadovoljavaju pravila struke, važeće standarde i/ili propise, Naručitelj se obvezuje snositi troškove dovođenja instalacija u ispravno stanje te troškove ponovnog ispitivanja.

Odgovornost za nedostatke u jamstvenom roku, jamstvo

 1. U slučaju pridržavanja dogovorenih uvjeta plaćanja i pravovremenog obavještavanja Duplica od strane Naručitelja o pronađenom nedostatku, Duplico je dužan otkloniti svaki takav nedostatak koji je postojao u trenutku primopredaje predmeta isporuke odnosno prijelaza rizika i vlasništva na Naručitelja i koji utječe na ispravno funkcioniranje, a koji se temelji na grešci u konstrukciji, materijalu i/ili izvedbi isporučenih proizvoda ili pruženih usluga. Duplico ne odgovora za nedostatke ako su u trenutku sklapanja ugovora bili poznati Naručitelju ili mu nisu mogli ostati nepoznati.

  U slučaju nedostatka koji se nije mogao otkriti vizualnim uobičajenim pregledom predmeta isporuke prilikom primopredaje odnosno prijelaza rizika na Naručitelja, Naručitelj je dužan pisanim putem obavijestiti Duplico o postojanju takvog nedostatka najkasnije u roku od 10 dana od dana primopredaje. Ako Naručitelj propusti navedeni rok, gubi pravo pozvati se na takav nedostatak, a Duplico prestaje biti u obvezi otkloniti takav nedostatak.

  U slučaju pravovremene prijave nedostatka sukladno prethodnoj točki i utvrđenog postojanja istog nedostatka, Duplico će prema vlastitom izboru i o svom trošku, popraviti, ponovno isporučiti ili pružiti sve one dijelove ili usluge čija je ugovorena uporabljivost, uslijed okolnosti koja se dogodila prije prijelaza rizika na Naručitelja, u znatnoj mjeri umanjena. Duplico će takav nedostatak otkloniti u primjerenom, razumnom roku.

  Naručitelj mora Duplicu bez odlaganja staviti na raspolaganje dokumentaciju odnosno podatke s kojima raspolaže u svrhu što bržeg utvrđivanja stanja stvari i otklanjanja nedostataka.

  Za otklanjanje nedostataka, Naručitelj će Duplicu osigurati primjereno vrijeme i odgovarajuće uvjete.Ako se navedeno uskrati ili ne omogući od strane Naručitelja, Duplico je oslobođen obveze otklanjanja nedostatka.
 2. Jamstveni rok za proizvode i usluge kao predmet isporuke iznosi 12 mjeseci, osim ako za pojedine predmete isporuke nisu ugovoreni posebni jamstveni rokovi. Jamstveni rok za radove kao predmet isporuke iznosi 24 mjeseci, osim ako za pojedine predmete isporuke nisu ugovoreni posebni jamstveni rokovi. Jamstveni rok počinje teći od trenutka prijelaza rizika na Naručitelja sukladno ovim Općim uvjetima, osim ako za pojedine predmete isporuke nisu ugovoreni posebni uvjeti.

  Naručitelj je obvezan prijave kvara i/ili potrebe za otklanjanjem nedostataka u tijeku jamstvenih rokova iz ugovora ili ovih Općih uvjeta prijavljivati preko službenog kanala servisne podrške Duplica odnosno putem web obrasca https://duplico.com/hr/jamstveni-rok. U slučaju nepoštivanja ove odredbe od strane Naručitelja, Duplico nije u obvezi pristupiti otklanjanju nedostatka niti je Naručitelj ovlašten isto zahtijevati pod drugim uvjetima. U slučaju prijave sukladno ovoj odredbi Općih uvjeta, Duplico će nedostatke koji su odgovornost Duplica otkloniti u primjerenom, razumnom roku.

  Jamstvo se ne odnosi na prirodnu istrošenost ili štete, koje nastanu na predmetima isporuke nakon prijelaza rizika na Naručitelja, uključujući, ali ne ograničeno na, pogrešno, nepažljivo ili površno rukovanje, prekomjerno opterećenje, neovlašteno servisiranje, mehaničko oštećenje, uporabu neprikladnih pogonskih sredstava, uslijed manjkavih građevinskih radova, kemijskih utjecaja, atmosferskih pražnjenja, neprikladnog građevinskog tla ili na osnovi posebnih vanjskih utjecaja, koji nisu predviđeni ugovorom, niti na greške u softveru koje se ne mogu reproducirati, kao i ugradnje, instalacije i montaže koje ne izvodi Duplico. Navedeno ograničenje se istovjetno primjenjuje i kod onih kvarova i/ili oštećenja koji proizlaze iz materijala koje je osigurao Naručitelj.

  Pravo Naručitelja na jamstvo se ne proteže na oštećenja koja proizlaze iz djelovanja trećih osoba ili samog Naručitelja.

  Jamstvo Duplica se ne odnosi na softver treće strane niti je Duplico odgovoran za bilo kakve nedostatke na softveru treće strane odnosno štetu prouzročenu tim softverom.

  Ako Naručitelj ili treće osobe izvrše preinake ili bilo kakve radnje na softveru ili instalacijama izvedenim od strane Duplica, tada ne postoji jamstvena obveza Duplica za oštećenja i/ili neispravnost predmeta isporuke ili izvedenih radova odnosno za posljedice nastale tim preinakama ili radovima, i to u odnosu na sve dijelove isporučene odnosno izvedene od strane Duplica na koje iste preinake mogu utjecati.

  Ako Naručitelj ili treće osobe nestručno izvrše preinake ili radove puštanja u pogon proizvoda isporučenih od strane Duplica, tada ne postoji jamstvena obveza Duplica za oštećenja i/ili neispravnost predmeta isporuke odnosno za posljedice nastale tim preinakama i radovima.

  Jamstveni rok za naknadne popravke, zamjenske isporuke ili pružanje zamjenske usluge iznosi 6 mjeseci, pri čemu navedeni rok traje barem do isteka izvornog jamstvenog roka za predmet isporuke.

  Jamstveni se rok produžuje za one dijelove, koji se zbog prekida korištenja predmeta isporuke ne mogu pustiti u rad/pogon, sukladno njihovoj namjeni, i to za onoliko vremena koliko je trajao prekid korištenja uzrokovan popravkom, zamjenskom isporukom ili pružanjem zamjenske usluge.

  Jamstveni rok za predmet isporuke, uključujući i naknadne popravke i zamjenske isporuke, u svakom slučaju završava najkasnije 18 mjeseci za isporučene proizvode i usluge odnosno 30 mjeseci za isporučene radove nakon prijelaza rizika na Naručitelja, osim ako ugovorom nije izričito drugačije navedeno.

  Jamstvena prava ne mogu se izvoditi iz podataka navedenih u katalozima, prospektima, reklamnim materijalima niti iz pisanih i usmenih izjava koje nisu navedene u ugovoru ili ovim Općim uvjetima.

  Duplico ne preuzima jamstvo kod prodaje rabljene robe.

  Ako se izlaskom Duplica na lokaciju pokaže da prijavljeno oštećenje ili neispravnost na predmetu isporuke nije slučaj obuhvaćen jamstvom, tada je Naručitelj obvezan Duplicu nadoknaditi nastale putne troškove i vrijeme djelatnika provedeno u putu i na lokaciji. Ako Duplico ipak izvrši takav popravak ili zamjenu sukladno potrebama Naručitelja, Naručitelj je obvezan Duplicu, uz putne troškove, nadoknaditi i troškove rada sukladno cijenama radnog sata djelatnika Duplica.
 3. Ovo poglavlje nije od utjecaja na primjenu poglavlja Ograničenje odgovornosti.

Ograničenje odgovornosti

 1. Bez obzira na primjenu bilo koje druge odredbe ugovora, isključiva kumulativna maksimalna zbirna odgovornost Duplica za bilo koji i svaki gubitak, odgovornost, izdatak uključujući pravne troškove, naknade štete, zahtjeve ili postupke proizašle iz ugovora ili u vezi s njim ili bilo kojim popratnim ugovorom među ugovornim stranama, koji su proizašli iz ugovorne odgovornosti, izvanugovorne odgovornosti, uključujući nepažnju, lažno prikazivanje, kršenje zakonskih obveza, objektivnu odgovornost, povredu prava intelektualnog vlasništva ili na neki drugi način, ni u kom slučaju neće premašivati 1% vrijednosti ugovorenog posla.
 2. Bez obzira na primjenu bilo koje druge odredbe ugovora, Duplico nije odgovoran po ugovoru ili u vezi s njim ili bilo kojim popratnim ugovorom među ugovornim stranama, ni za koji: gubitak prihoda, gubitak stvarne ili predviđene dobiti, gubitak predviđene uštede, prekid proizvodnje, povećane troškove bilo koje vrste, gubitak poslovanja, gubitak ugovora, gubitak goodwilla ili ugleda, gubitak, oštećenje ili kvarenje podataka, prekid proizvodnje, zahtjeve korisnika Naručitelja ili bilo koji indirektni (posredni), simultani ili sukcesivni gubitak ili štetu bilo koje vrste, bez obzira na način uzrokovanja i bilo da proizlazi iz ili uslijed: ugovorne odgovornosti, izvanugovorne odgovornosti (uključujući nepažnju), lažnog prikazivanja, kršenja zakonskih obveza, objektivne odgovornosti ili povrede prava intelektualnog vlasništva, neovisno o tome jesu li ugovorne strane taj gubitak ili oštećenje mogle predvidjeti ili razmotriti.
 3. Ništa u Ugovoru ili bilo kojem popratnom ugovoru ne isključuje niti ni na bilo koji način ograničava odgovornost Duplica za prijevaru, grubu nepažnju, namjerno loše ponašanje, ili bilo koju odgovornost u onoj mjeri u kojoj se ta odgovornost ne smije ograničiti ili isključiti prema primjenjivom pravu.
 4. Ako je to primjenjivo, prethodne odredbe vrijede i u korist podisporučitelja, podugovaratelja ili podizvođača Duplica koji su zaduženi za izvršenje ugovora.
 5. Kod nepridržavanja eventualnih uvjeta za montažu, puštanje u pogon i korištenje (npr. iz uputa za uporabu) isključena je bilo kakva odgovornost Duplica za naknadu štete ili drugih troškova prema Naručitelju.

Intelektualno vlasništvo

 1. Ukoliko treća osoba zbog povrede prava industrijskog vlasništva ili autorskog prava (dalje u tekstu: zaštićena prava), koja su u vezi s predmetom isporuke, koji je Duplico isporučio i koji je korišten sukladno ugovoru i/ili narudžbi, postavi opravdane zahtjeve prema Naručitelju radi povrede zaštićenih prava tih trećih osoba, Duplico je odgovoran prema Naručitelju kako slijedi:

  a) Duplico će po svom izboru i na svoj trošak ishoditi ili pravo korištenja za proizvod ili izmijeniti proizvod na način da se izbjegne povreda prava trećih osoba ili zamijeniti proizvod. Ako to nije moguće učiniti pod odgovarajućim uvjetima, Duplico će proizvod uzeti natrag i razmjerno umanjiti cjelokupnu cijenu, odnosno vratiti iznos kupoprodajne cijene ako navedena okolnost sprečava mogućnost ispunjenje svrhe ugovora.

  b) Prethodno navedene obveze Duplica postoje isključivo ako je Naručitelj bez odlaganja pisanim putem obavijestio Duplico o svakoj potencijalnoj odgovornosti, potraživanju, pokrenutim aktivnostima ili drugim zahtjevima trećih osoba, ako Naručitelj navodnu povredu zaštićenih prava nije priznao i ako Duplicu pripadaju sva prava prigovora i vođenja pregovora za postizanje nagodbe. Ako Naručitelj obustavi korištenje proizvoda iz razloga smanjenja štete ili drugih važnih razloga, on je obvezan, upozoriti treću osobu na to da prekid korištenja ni na koji način nije povezan s priznanjem povrede zaštićenog prava.
 2. Isključeni su svi zahtjevi Naručitelja ako je isti odgovoran za povredu zaštićenih prava trećih osoba odnosno ako nije ispunio svoje obveze.
 3. Osim ako nije izričito navedeno u ugovoru, isključeni su zahtjevi Naručitelja ako je povreda zaštićenog prava uzrokovana posebnim, prethodno zadanim podacima i informacijama pruženim od strane Naručitelja, čijom primjenom Duplico nije znao mogao niti imao razloga znati da bi isporučeni proizvod uzrokovao povredu zaštićenih prava trećih odnosno ako je Naručitelj samostalno promijenio isporučeni proizvod ili ga koristio zajedno s proizvodima koje nije isporučio Duplico.
 4. Osim ako nije izričito navedeno u ugovoru, sva ostala prava Naručitelja prema Duplicu s osnova povrede industrijskog zaštićenog prava ili autorskog prava trećih osoba su isključena.
 5. Naručitelj sukladno ovim Općim uvjetima ovlašćuje Duplico da na svojim web stranicama i/ili društvenim mrežama te u svrhu navođenja reference objavi fotografije krajnjih proizvoda, objekata, postrojenja isporučenih Naručitelju na osnovi ugovora.
 6. Nad softverom koji isporuči Duplico, Naručitelj ima neisključivo pravo korištenja s ugovorenim karakteristikama, u neizmijenjenom obliku na ugovorenim uređajima. Naručitelj ima pravo na jednu sigurnosnu kopiju isporučenog softvera izrađenu od strane Duplica, a koja sadržava sva pripadajuća autorska prava Duplica ili vlasnika isporučenog softvera.
 7. Osim ako nije drugačije izričito navedeno u ugovoru, Naručitelj neće kopirati, prevoditi, modificirati, adaptirati, dekompilirati, rastaviti ili mijenjati softver Duplica, bez prethodnog pisanog pristanka Duplica.

  Ako bi Naručitelj, kao izuzetak od prethodno navedenog, sa suglasnošću ili bez suglasnosti Duplica, kopirao, prevodio, modificirao, adaptirao, dekompilirao, rastavio ili mijenjao softver Duplicaa, Duplico će posjedovati sva prava na svaku kopiju, prijevod, modifikaciju, adaptaciju ili izvedbu softvera, uključujući i svako poboljšanje ili napredak istoga. Na Duplicov zahtjev, Naručitelj će obaviti sve nužne radnje za prenošenje svih prava nastalih kopijom, prijevodom, modifikacijom, adaptacijom ili izvedbom isporučenog softvera, na Duplico ili na vlasnika isporučenog softvera.

  Naručitelj nema pravo korištenja izvornog koda isporučenog softvera od strane Duplica, osim ako drugačije nije izričito navedeno u ugovoru.

  Ovaj članak ne utječe na primjenu poglavlja Ostale vrste odgovornosti, kao ni na pravo Naručitelja na raskid ugovora sukladno ovim Općim uvjetima.

Raskid ugovora

 1. Ako drugačije nije navedeno u ugovoru, uvjet za raskid ugovora zaključenog između Naručitelja i Duplica je nemogućnost isporuke predmeta ugovora iz razloga za koje niti jedna ugovorna strana ne odgovara, kašnjenje Duplica svojom krivnjom te neispunjenje ugovornih obveza od strane Naručitelja, sve po isteku primjerenog naknadnog roka za ispunjenje. Obavijest o raskidu ugovora dostavlja se u pisanom obliku preporučenim pismom na adresu sjedišta ugovornih strana.
 2. Ako ugovorena Isporuka postane nemoguća iz razloga za koji ne odgovara niti jedna ugovorna strana, međusobne ugovorne obveze prestaju te su strane dužne vratiti jedna drugoj sve što su da tada primile na ime ispunjenja ugovornih obveza.
 3. Ako nepredvidivi događaji u smislu poglavlja Rokovi isporuke ovih Općih uvjeta znatno promijene gospodarski značaj ili sadržaj isporuke ili u znatnoj mjeri utječu na poslovanje Duplica, ugovor će se sukladno načelu savjesnosti i poštenja na odgovarajući način prilagoditi nastaloj situaciji. Duplico ima pravo raskinuti ugovor ako promijenjene okolnosti s gospodarskog gledišta opravdavaju raskid, uz poštivanje otkaznog roka od 30 dana, i to u slučaju da je s Naručiteljem prvo pokušao dogovoriti izmjenu uvjeta ugovora. Ako Duplico želi raskinuti ugovor, dužan je o istom obavijestiti Naručitelja odmah po spoznaji razmjera gore navedenog događaja.
 4. Neovisno o svojim ostalim pravima, Duplico ima pravo na trenutačni raskid ugovora bez otkaznog roka, u slučajevima kako slijedi:

  a) ako Isporuka, odnosno početak ili nastavak pružanja usluga ili izvršenja radova nije moguć iz razloga za koje je odgovoran Naručitelj ili Naručitelj i dalje kasni u ispunjenju svojih obveza i po proteku primjerenog naknadnog roka za ispunjenje,

  b) ako su se javile dvojbe u pogledu platežne moći Naručitelja odnosno ako isti, u ugovorenom roku, ne plati avans na zahtjev Duplica odnosno ne osigura zatraženo jamstvo prije Isporuke ili izvođenja Radova,

  c) ako se pokrene stečajni postupak nad imovinom Naručitelja ili se odbije zahtjev za pokretanjem stečajnog postupka zbog nepostojanja dostatne imovine,

  d) ako produljenje vremena Isporuke ili Radova zbog nepredvidivih okolnosti navedenih u poglavlju Rokovi isporuke iznosi ukupno više od polovice prvobitno dogovorenog roka, a minimalno 6 mjeseci.
 5. Duplico može raskinuti i djelomično ispunjeni ugovor, za još uvijek otvoreni dio Isporuke ili usluge, iz razloga navedenih u prethodnoj točki ovog poglavlja.

  U slučaju Duplicovog raskida ugovora sukladno prethodnoj točki ovog poglavlja, Naručitelj je obvezan platiti isporučene proizvode, izvršene usluge i izvedene radove do trenutka raskida, u kojem slučaju takva isplata ne isključuje moguće zahtjeve za naknadom štete od strane Duplica.

Elektroničko poslovanje

 1. Elektroničko poslovanje znači poslovanje u elektronskom obliku uz upotrebu informacijske i komunikacijske tehnologije te upotrebu elektroničkog potpisa u pravnom prometu, u smislu pravnih propisa koji uređuju elektroničko poslovanje i elektronički potpis.
 2. Elektroničko poslovanje je jednakovrijedno klasičnom pisanom načinu poslovanja ako je omogućena trajna pohrana elektroničkih poruka i njihova kasnija upotreba, ako se podaci pohranjuju na način da je moguće utvrditi ishodište slanja i mjesto na koje je poslana elektronička poruka, kao i mjesto te vrijeme u koje je ta poruka poslana, odnosno primljena, ako se podaci pohranjuju u istom formatu u kojem su izrađeni, poslani ili primljeni, ili u drugom formatu koji vjerodostojno prikazuje izrađene, poslane ili primljene podatke i tehnologija i postupci koji se koriste na odgovarajući način sprječavaju bilo kakvu izmjenu ili brisanje podataka, odnosno osiguravaju nepromjenjivost poruke.

Izvozne kontrole; Usklađenost sa carinskim zakonima

 1. Ako Naručitelj preprodaje proizvode (hardver, softver ili tehnologiju te pripadajuću dokumentaciju, bez obzira na način nabave) ili radove i usluge koje pruža Duplico bilo kojoj trećoj osobi, Naručitelj mora poštovati sve važeće državne i međunarodne propise o kontroli izvoza (ponovnog izvoza). U slučaju takvog prenošenja proizvoda, radova ili usluga, Naručitelj se obvezuje pridržavati odredaba o kontroli izvoza (ponovnog uvoza) Republike Hrvatske, Europske unije („EU“) i Sjedinjenih Američkih Država („SAD“).
 2. Prije Naručiteljevog prenošenja proizvoda, radova ili usluga koje pruža Duplico, Naručitelj nekoj trećoj osobi mora posebno provjeriti i odgovarajućim mjerama jamčiti da:

  - neće doći do kršenja embarga koji nameće Republika Hrvatska, EU, SAD ili Ujedinjeni narodi takvim prijenosom, dogovaranjem ugovora u vezi tih proizvoda, radova i usluga ili davanjem drugih ekonomskih resursa u vezi tih proizvoda, radova i usluga,

  - takvi proizvodi, radovi i usluge nisu namijenjeni uporabi koja uključuje naoružanje, nuklearnu tehnologiju ili oružje, ako i u mjeri u kojoj je takva uporaba podložna zabrani ili odobrenju, osim ako potrebno odobrenje nije dobiveno,

  - će uzeti u obzir sve primjenjive propise koji se odnose na Liste sankcioniranih strana Republike Hrvatske, EU i SAD koji se odnose na trgovanje sa tijelima, osobama i organizacijama navedenim u tim Listama.
 3. Naručitelj je na zahtjev Duplica obvezan odmah Duplicu ustupiti sve informacije vezane za pojedinog krajnjeg kupca, pojedino odredište i konkretnu namjenu robe, radova i usluga koje pruža Duplico, kao i informacije o mogućim važećim ograničenjima kontrole izvoza.
 4. Duplico nema obvezu dostaviti nikakve proizvode, softvere, usluge ili tehnologiju ako i sve dok ne dobije potrebne uvozno/izvozne dozvole, ako su iste potrebne, ili sve zatražene informacije. Ako zbog bilo kojeg razloga takve uvozno/izvozne dozvole budu uskraćene ili poništene lia ko dođe do promjene bilo kojeg Pravila trgovinske sukladnosti koja bi spriječila Duplico da ispuni ugovor, ili bi ispunjenje ugovora, po razumnoj ocjeni Duplica, imalo utjecaja na ugled tvrtke ili bi na drugi način izložilo Duplico riziku odgovornosti prema Pravilima trgovinske sukladnosti, Duplico će biti oslobođen od svih obveza po ugovoru bez odgovornosti za štetu.
 5. Naručitelj potvrđuje da neće poduzimati nikakve radnje, djelovanja ili postupanja kojima bi se Duplico izložilo riziku izricanja kazne na temelju zakona i propisa o sprečavanju mita ili korupcije bilo koje primjenjive jurisdikcije, uključujući, bez ograničenja, zakona i propisa SAD-a, EU i zemalja u kojima Duplico i Naručitelj imaju poslovni nastan. Naručitelj jamči i izjavljuje da provodi i da će i dalje provoditi odgovarajuće postupke u svrhu sprečavanja svakog postupanja koje bi moglo za posljedicu imati prekršaj na temelju mjerodavnih zakona i propisa o sprečavanju mita ili korupcije, kao i da nijedan od njegovih radnika, direktora, službenika, podizvođača, posrednika i zastupnika ne poduzima i neće poduzimati nikakve  radnje koje bi se smatrale povredom bilo kojih zakona i propisa o sprečavanju mita ili korupcije.
 6. Naručitelj je obvezan nadoknaditi svu štetu Duplicu te ga osloboditi od odgovornosti od svakog potraživanja, parnice, tužbe, globe, gubitka, troška i odštete koja proizlazi iz ili je u vezi sa nepridržavanjem propisa o kontroli izvoza od strane Naručitelja, pri čemu je obvezan nadoknaditi Duplicu i sve štete i troškove koji iz toga proizlaze.

Zaštita i tajnost podataka

 1. Naručitelj se obvezuje držati povjerljivim sve podatke kojima bude imao pristup tijekom poslovne suradnje sa Duplicom te se time obvezuje da neće, bez prethodne pisane suglasnosti Duplica, otkrivati neovlaštenim osobama ili bilo kojoj trećoj strani informacije koje se odnose ili koje su u vezi s poslovnom suradnjom između Duplica i Naručitelja, a osobito da iste neće otkrivati izravnim i neizravnim tržišnim natjecateljima Duplica
 2. Podaci kojima Naručitelj bude imao pristup tijekom poslovne suradnje sa Duplicom iz prethodne točke uključuju, ali nisu ograničeni na, nacrte, planove, uzorke, opremu, izvještaje, studije, crteže, rasporede, specifikacije, sheme, tehničke podatke, baze podataka, metode poslovanja, ideje, znanja, vještine, vizuale, koncepte, tehnička rješenja, procese, „know how“, aplikativna rješenja, bilo koji oblik softvera, dokumentaciju te svu ostalu korespondenciju između Duplica i Naručitelja vezanu uz međusobnu poslovnu suradnju.
 3. Naručitelj je obvezan:

  a) Ne koristiti bilo koje informacije primljene od Duplica na bilo koji drugi način osim za ostvarenje konkretnog predmeta ugovora, bez prethodne pisane suglasnosti Duplica,

  b) Odnositi se prema informacijama primljenim od Duplica s visokom razinom povjerljivosti i tajnosti,

  c) Ne otkriti ni jednoj trećoj strani bilo koje informacije primljene od Duplica bez prethodne pisane suglasnosti Duplica,

  d) Otkriti informacije samo, a i tada u mjeri u kojoj je to potrebno, onima od svojih zaposlenika, suradnika ili konzultanata, koji u skladu s predmetom ugovora imaju potrebu znati, i koji se kroz svoje ugovore o radu, ugovore o djelu, ugovore o autorskom djelu ili ugovore o uslugama nalaze pod jednakim obvezama povjerljivosti i tajnosti,

  e) Ne kopirati, otisnuti, staviti u pisani oblik ili spremiti u elektronički oblik bilo koji materijalni dio informacije primljene od Duplica, izuzev u slučajevima kad je to neophodno za ostvarenje predmeta ugovora,

  f) Na zahtjev Duplica, u svako doba vratiti, uništiti ili, kada je informacija pohranjena u elektroničkom obliku, trajno izbrisati sve informacije (uključivo zabilješke, izvještaje, analize, nalaze i mišljenja) koji su u vezi ili proizlaze iz informacija i koje je izradio Duplico, kao i sve njihove kopije te, kada je to moguće, pružiti potvrde o uništenju ili brisanju,

  g) Ne koristiti znanja, vještine i informacije, posebno vezane uz redoslijed primijenjenih stručnih radnji, metode, procese i aplikativna rješenja odnosno „know-how“, koja mu postanu dostupna u okviru predmetne suradnje, u svrhu kreiranja ili razvoja istog ili sličnog tehničkog rješenja koje bi se moglo shvaćati kao konkurentni proizvod.
 4. Duplico i Naručitelj neće biti odgovorni za otkrivanje ili korištenje povjerljivih podataka koji:

  a) već jesu ili postanu poznati javnosti, osim putem povrede obveze čuvanja povjerljivosti podataka;

  b) ili se moraju otkriti na temelju zakona sukladno zahtjevu nadležnog tijela.

  Ako Naručitelj prekrši obvezu čuvanja povjerljivosti i tajnosti podataka iz ovog poglavlja, bit će, bez bilo kakvih ograničenja, odgovoran za svaku štetu, koja je nastala za Duplicu kao posljedica povrede obveze čuvanja tajnosti podataka.
 5. Naručitelj se obvezuje da će, u svezi s obvezom čuvanja tajnosti podataka, putem ugovora o radu, internih pravila ili na sličan zakonski prihvatljiv način, obvezati svoje predstavnike, zaposlenike, suradnike i pomoćnike na čuvanje povjerljivosti podataka.
 6. U svrhu očuvanja povjerljivih informacija, Naručitelj neće direktno ili indirektno:

  a) Zaposliti na svoj poticaj i inicijativu bilo kojeg zaposlenika Duplica ili zaposlenika bilo koje njegove povezane tvrtke, koji je u radnom odnosu ili je bio u radnom odnosu s Duplicom,

  b) Poticati bilo kojeg zaposlenika Duplica da prekine radni odnos s istom ili bilo kojom njezinom povezanom tvrtkom,

  c) Poticati bilo kojeg zaposlenika Duplica strane da prihvati zaposlenje kod Naručitelja ili bilo koje njegove podružnice, povezane tvrtke, partnerske tvrtke, korporacije, udruge, agencije ili druge pravne osobe ili udruženja s kojima je Naručitelj povezan. Ako za vrijeme trajanja ugovora Naručitelj dođe do saznanja da je bilo koji takav zaposlenik prihvatio zaposlenje kod nekog od prethodno navedenih subjekata, bez odgađanja će poslati obavijest Duplicu o identitetu tog zaposlenika i potvrditi da nije prekršio niti jednu odredbu ovog ugovora.
 7. Obveze čuvanja tajnosti podataka i zabrane regrutiranja iz ovog poglavlja ostat će na snazi tijekom 5 godina nakon završetka poslovne suradnje između Duplica i Naručitelja.

Usluge kibernetičke sigurnosti

 1. Duplico ne jamči da će izvršene usluge ili isporučeni proizvodi vezani za kibernetičku sigurnost pružiti zaštitu od svih mogućih prijetnji, unatoč jamstvima i klauzulama odgovornosti iz ovih Općih uvjeta. Naručitelj je svjestan da, s obzirom na inherentne rizike u području sigurnosti industrijskih sustava nadzora i upravljanja te informacijskih sustava, Duplico ne predstavlja, ne jamči niti garantira da će Naručitelj biti u mogućnosti postići trajnu i cjelokupnu sigurnost opreme, sustava ili postrojenja ili da Naručiteljevo okruženje sustava neće biti pod utjecajem kibernetičkih prijetnji, čak i u slučaju kada su sve predložene mjere implementirane. Naručitelj ostaje isključivo odgovoran za sigurnost svoje opreme, sustava i postrojenja.
 2. Duplico stoga predlaže Naručitelju da uklopi izvršene usluge, isporučene proizvode i tehnička sučelja u holistički, napredni koncept industrijske i/ili informacijske sigurnosti, temeljen na priznatim standardima informacijske sigurnosti kao što su ISO 27001 te ISA/IEC 62443. Naručitelj je svjestan da bilo koji sigurnosni alati i proizvodi, uključujući predmet isporuke, mogu zakazati, biti u nemogućnosti spriječiti pojedini napad, ne biti kompatibilni sa svim sustavima i uređajima i da mogu imati pogreške u radu. Niti jedan proizvod ni usluga ne mogu pružiti zaštitu od svih prijetnji niti raditi bez ikakvih poteškoća u svim okolnostima. Iako Duplico isporučuje proizvode i pruža usluge namijenjene poboljšanju sigurnosti Naručiteljeve opreme, programa, sustava i postrojenja, Naručitelj će u svako doba ostati isključivo odgovoran za sigurnost predmetne opreme, programa, sustava i postrojenja. Duplico ne daje nikakva jamstva u tom smislu.
 3. Duplico ne jamči da će usluge koje su predmet ugovornog odnosa spram kibernetičke sigurnosti spriječiti uspjeh svih kibernetičkih napada u budućnosti ili odgonetnuti sve sigurnosne propuste u sustavu Naručitelja. Naručitelj potvrđuje da je navedenog svjestan, slijedom čega se odriče prava prigovarati.

Mjerodavno pravo i nadležnost suda

 1. Naručitelj i Duplico će sve sporove i nesuglasice pokušati riješiti na miran način.

  U slučaju nemogućnosti mirnog rješenja spora, svi sporovi koji proizlaze iz ugovora zaključenog između Naručitelja i Duplico, konačno će se riješiti pred stvarno nadležnim sudom u Zagrebu.
 2. Na ugovorne odnose koji se uređuju ovim Općim uvjetima, ugovorima ili ostalim dodatnim sporazumima sklopljenim u pisanom obliku između Duplica i Naručitelja, primjenjuje se materijalno pravo Republike Hrvatske.
 3. Naručitelj je odgovoran za bilo kakvu promjenu troškova, zakašnjenje ili modifikaciju u izvršenju ugovora koja je posljedica izmjena zakona, kodeksa, standarda, sudskih odluka ili odluka tijela državne vlasti, ako su te promjene nastupile nakon zaključivanja ugovora.

Završne odredbe

 1. Ako bilo koja od odredbi ovih Općih uvjeta ili odredbi posebnih ugovora ili ostalih dodatnih odredbi sklopljenih u pisanom obliku između Duplica i Naručitelja postane nezakonita, nevaljana ili neizvršiva u bilo kojem pogledu sukladno primjenjivom pravu, to neće ni na koji način utjecati na zakonitost, valjanost ili izvršivost ostalih odredbi ovih Općih uvjeta ili posebnih i ostalih dodatnih odredbi sklopljenih između ugovornih strana. Duplico i Naručitelj se obvezuju da će takvu nezakonitu, nevaljanu ili neizvršivu odredbu zanemariti ili zamijeniti odredbom čiji će sadržaj biti usklađen s važećim zakonskim okvirima.
 2. Duplicova obveza ispunjenja ugovora uvjetovana je ograničenjima koja proizlaze iz zahtjeva vanjskotrgovačkih i carinskih propisa hrvatskog i međunarodnog prava ili bilo kakvog embarga i/ili drugih sankcija.
 3. Duplico i Naručitelj izjavljuju da ni jedna ugovorna strana ni na koji način nije navedena i/ili potaknuta, na temelju bilo kakve izjave, uvjeta, jamstva, obećanja nagrade ili osobne koristi, prisile ili obveze, na zaključenje ugovora o isporuci proizvoda i/ili pružanju usluga, koji nisu izričito uneseni u ugovor kojim se uređuju sva prava i obveze Duplica i Naručitelj.
 4. Usmeni dogovori između Duplica i Naručitelja neće biti valjani, osim ako nisu pisanim putem potvrđeni od strane ovlaštenih zastupnika ugovornih strana.
 5. Naknadne izmjene i dopune ugovora važeće su samo ako su potvrđene od strane ovlaštenih zastupnika Duplica i prihvaćene od strane Naručitelja, pisanim putem.